इस्राएल

More: जेरुसलेम , तेल अवीव , एआयलाट , नेटानिया , हैफा , आफ़ला , होलॉन , तिबारीआस , अश्दोद , नाझरेथ , सुरक्षित , किरता शमना , अशकलॉन , किरता बयालिक , एकर , ऋषोन लेझिओन